Díes
Hores
Minuts
Segons
www.tarragona.cat/esports
Díes
Hores
Minuts
Segons

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’Ajuntament de Tarragona i els organismes dependents posen a disposició dels usuaris i usuàries de la seva política de protecció de dades.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.tarragona.cat  és:

AJUNTAMENT DE TARRAGONA
CIF: P4315000B
Adreça: Plaça de la Font, 1, 43003 Tarragona
Tel. 977296100
Fax. 977296118
E-mail: ajuntament@tarragona.cat  

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA
CIF: P9313102G
Adreça: Riu Siurana, s/n Poliesportiu M. Campclar, 43006 Tarragona
Tel. 977550299
Fax. 977550875
E-mail: ajuntament@tarragona.cat

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA
CIF: P9315002G
Adreça: C/ Francolí, 65-67 La Torreforta, 43006 Tarragona
Tel. 977550086
Fax. 977550191
E-mail: imsst.tgna@tarragona.cat

2. Finalitat i temps de conservació dels tractaments de dades.

Les dades que ens facilita pels diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments en el moment de la recollida de dades, és conforme amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es realitza amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A cadascun d’aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament i que el tractament es portarà a terme única i exclusivament si s’ha autoritzat.

A continuació detallem la informació relativa als diferents tractaments que es porten a terme des de l’Ajuntament i els organismes dependents.  

TractamentPer a què farem servir les seves dadesQuant de temps conservarem les seves dades
Prestació de serveis i tràmits municipalsTractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment de les nostres competències.Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això, es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i Taules d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya per a cada tràmit.
SubscripcionsLi remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en aquell moment es suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
ActivitatsTractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers. Les seves dades no seran cedides a tercers.Un cop finalitzi l’activitat no es farà ús de les seves dades, no obstant això es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i les Taules d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya
Bústia de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.
Abonats i usuaris del Patronat Municipal d’EsportsTractarem les seves dades prestar els serveis del Patronat Municipal d’Esports. Les dades podran ser cedides als instructors del centre per portar un control de les classes dirigides.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què es doni de baixa del servei del Patronat Municipal d’Esports. Després d’això es suprimiran transcorreguts els terminis de conservació legal i excepte que es puguin derivar responsabilitats administratives, civils, laborals i/o penals.
Serveis socialsTractarem les seves dades per a poder donar suport a l’usuari en matèria de serveis socials per part de l’ Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Les seves dades podran ser cedides a tercers quan es porti a terme derivacions del servei.Un cop finalitzi el servei no es farà ús de les seves dades, no obstant això, es conservaran el temps obligatori d’acord amb el que estableix el Quadre de Classificació de l’Ajuntament i Taules d’Avaluació Documental de la Generalitat de Catalunya per a cada tràmit.

Per a més informació por consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Tarragona i els seus organismes dependents.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’exercici de les competències pròpies de l’Ajuntament, portar a terme la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat i el consentiment de l’interessat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi al Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3. Cessió o comunicació de dades a tercers

Per tal de prestar correctament el servei es podran proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, derivacions de serveis) i aquestes tractaran les seves dades com a “encarregats de tractament”.

Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, jurídica i organitzativa i millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

Fora d’aquesta situació, no es realitza cap comunicació de les seves dades personals a tercers, excepte que siguin requerides per les autoritats públiques competents i/o altres entitats, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4. Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades, exercint els següents drets:

  • Accés a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim  i quin ús en fem.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no es faci un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les seves dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.


Per a exercir aquests drets, pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Oposició,  o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana situada a la Plaça de la Font, 43003 Tarragona, o mitjançant el tràmit específic de la Seu Electrònica, “Exercici del drets d’Accés, Rectificació, Supressió i Oposició de les dades personals”.

5. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Tarragona es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades:

Delegat de Protecció de Dades
E-mail : dpd@tarragona.cat
Direcció postal: Plaça de la Font, 43003 Tarragona

6. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.